Sunday, 4 May 2014

“Baka atau Persekitaran: Yang Manakah Lebih Mempengaruhi ke atas Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia”1.0 Pengenalan
Perbincangan mengenai pengaruh baka dan persekitaran terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia menimbulkan kontroversi dalam kalangan penyelidik untuk melakukan pelbagai kajian. Dalam konteks ini, dapatan kajian berhubung isu baka dan persekitaran boleh dimanfaatkan sebagai dapatan saintifik yang boleh diaplikasikan dalam pemerhatian dan penilaian terhadap proses perkembangan manusia. 
Perdebatan antara dua faktor ini telah menyebabkan wujud pihak yang hanya berpegang kepada satu faktor sahaja yang mendominasi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Baka (nature) boleh ditakrifkan sebagai faktor biologi dan genetik yang mempengaruhi perkembangan manusia. Manakala persekitaran (nurture) merupakan pengaruh yang diperolehi melalui persekitaran dan pengalaman yang mempengaruhi proses perkembangan individu ( Rice, 1992). Perdebatan tentang isu baka dan persekitaran berlaku kerana keakuran dan kegagalan untuk membezakan antara fungsi perkembangan dan perbezaan individu (Mccall, 1981).
            Isu perbezaan individu boleh merujuk kepada kajian yang dijalankan terhadap tahap kecerdasan anak angkat (McCall, 1981). Sekiranya anak angkat mempunyai pendedahan persekitaran yang sama dengan keluarga angkatnya tetapi mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza dengan keluarga angkatnya, maka ia dipengaruhi oleh faktor  baka yang dimilikinya. Contoh, sekiranya tahap kecerdasan anak angkat sama dengan kecerdasan keluarga kandungnya berbanding keluarga angkat, maka faktor baka atau biologi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kecerdasan. Sekiranya tahap kecerdasan anak angkat tersebut lebih tinggi atau rendah daripada keluarga kandungnya sendiri, berkemungkinan perkara tersebut dipengaruhi oleh faktor persekitaran (Seifert & Hoffnung, 1997).

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU1.0       Pengenalan

Setiap bangsa di dunia ini mempunyai bahasa pertuturan yang tersendiri. Begitu juga bagi bangsa Melayu.  Bahasa yang menjadi perantara untuk dituturkan di kalangan bangsa Melayu ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam subkeluarga bahasa Melayu-Polinesia dan terletak di bawah rumpun Austronesia.  Penyebaran bahasa ini di Kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik menyebabkan Bahasa Melayu telah berkembang dan membentuk bahasa daerah masing-masing. Bahasa Melayu berada di bawah cabang keluarga Nusantara yang mempunyai kira-kira 200-300 pecahan bahasa di bawahnya. Para ahli bahasa telah membahagikan peringkat perkembangan bahasa Melayu sejak zaman awal penemuannya hingga kini kepada empat iaitu zaman bahasa Melayu purba, zaman bahasa Melayu kuno, zaman bahasa Melayu klasik dan zaman bahasa Melayu moden.  Namun begitu, bagi tujuan kajian ini pengkaji membataskan perbincangan terhadap bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden sahaja.

1.1       Zaman Bahasa Melayu Klasik
Zaman bahasa Melayu klasik bermula dari awal abad ke-14 Masihi hingga ke akhir abad ke-18 Masihi. Bahasa Melayu Klasik berada pada tahap ketiga dalam periodisasi bahasa Melayu, selepas bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. (Awang Sariyan, 1998 ).  Terdapat beberapa definisi yang telah diutarakan oleh pengkaji bahasa tentang bahasa Melayu klasik.  Antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), yang menyatakan bahawa  “ bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik”.
Bahasa Melayu klasik juga dikaitkan dengan kedatangan dan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara ketika itu.  Sejak itu  bahasa Melayu pada zaman ini turut mengalami pelbagai perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat, dan bentuk tulisan. Selain itu, bukti-bukti sahih yang menunjukkan kewujudan bahasa Melayu klasik ini ialah penemuan beberapa batu bersurat atau prasasti yang di beberapa daerah di Asia Tenggara dan Tanah Melayu menguatkan lagi fakta ini.  Antaranya ialah batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356 Masihi), batu bersurat di Minye Tujuh, Aceh (1380 Masihi) dan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu ( 1303-1387 Masihi) yang ditulis dalam tulisan Jawi. (Siti Hajar Abdul Aziz,2011) Ini menunjukkan bahawa pengaruh Islam semakin kuat sehingga bahasa Melayu turut mengalami perubahan.  Antara ciri-ciri bahasa Melayu klasik selaras dengan perubahan yang dialaminya ialah:

Penggunaan Bahasa Tidak Sopan1.0       Pengenalan

Yang kurik itu kendi,
Yang merah itu saga,
Yang baik itu budi,
Yang indah itu bahasa.

Pantun melayu lama ini menggambarkan betapa bahasa itu amat indah dan bermakna kepada setiap insan di dunia ini.  Tanpa bahasa manusia hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh.  Bahasa merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat serta negara. Bahasa juga merupakan simbol dalam kehidupan sosial manusia kerana bahasa melambangkan identiti kelompok masyarakat dan sosiokultural sesebuah negara. Dalam konteks negara kita Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan menjadi simbol kepada kedaulatan bangsa Melayu khasnya dan rakyat Malaysia amnya.

Definisi bahasa menurut Kamus Dewan (2002:87), ialah satu sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Contohnya antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya. Sementara Nik Safiah Karim (1992:11), menyatakan bahasa mengikut Sapir didefinisikan sebagai “cara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan buah fikiran, perasaan dan hasrat melalui lambang-lambang yang dihasilkan dengan sukarela’. Pateda (1981) juga mentakrifkan bahasa sebagai alat komunikasi dan makhluk sosial yang suka bersosial, iaitu bersosial untuk kebaikan tetapi adakalanya keburukan.(Abdullah Yusuf, 2010).

Sopan pula didefinisikan sebagai hormat dengan tatatertib, baik budi bahasanya, tahu tertib peraturan, beradab dan baik perangai dan kelakuannya.(Kamus Dewan ,2002:1299)
Perkataan kasar pula bermaksud tidak halus, tidak licin, tidak tertib atau tidak bersopan santun . (Kamus Dewan ,2002: 581). Justeru bahasa tidak sopan  atau bahasa kasar bermaksud bahasa yang dituturkan tidak mengikut tatatertib atau tidak menepati peraturan dalam berbahasa seperti sebutan nahu yang teratur, mengawal ketertiban semasa berinteraksi serta memikirkan kesan selepas mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau kasar tersebut
Berleluasa bermaksud melakukan sesuatu dengan bebas atau sesuka hati.(Kamus Dewan 2002:787). Sementara masyarakat pula bermaksud kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. .(Kamus Dewan ,2002:865)
Walau bagaimanapun,  selaras dengan era globalisasi dunia masa kini yang menuntut banyak perubahan, turut mempengaruhi cara hidup, budaya dan pemikiran masyarakat Melayu kepada unsur-unsur luar. .  Perubahan-perubahan yang berlaku kesan daripada arus kemodenan dan teknologi masa kini bukan sahaja bersifat positif tetapi juga negatif .  Justeru bahasa Melayu juga turut menerima tempiasnya. Fenomena ini secara tidak langsung telah menghakis nilai-nilai kehalusan dan kesantunan dalam bahasa Melayu.  Cogankata ‘Bahasa Menunjukkan Bangsa’ seperti yang dilaung-laungkan suatu ketika dahulu, dirasakan tidak lagi sesuai memandangkan fenomena yang semakin berleluasa sekarang.  Penggunaan bahasa tidak sopan atau bahasa kasar semakin menjadi-jadi dan seolah-olah menjadi kebanggaan pula oleh sesetengah pihak apabila menggunakannnya.  Ini dapat kita lihat dalam berbagai situasi seperti penggunaan bahasa rojak yang sering digunakan dalam sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) , bahasa-bahasa kurang sopan seperti yang terdapat dalam iklan, dialog-dialog drama dan filem dan juga ungkapan-ungkapan kasar dan tidak sopan yang digunakan oleh  golongan anak-anak muda dan remaja masa kini semasa berkomunikasi amat menyedihkan apabila didengar.